მალდივის კუნძულები

განახლდა 28.01.2021

ჩაფრენის აეროპორტში მომსახურებებთან დაკავშირებული კითხვები.

1 - საჭიროა დაზღვევა მოიცავდეს COVID 19 -ს?

- არ არის სავალდებულო

გაითვალისწინეთ, რომ მგზავრი, ან კურორტი ვალდებულია დაფაროს PCR ტესტის ჩატარებისა და რეზულტატის მიღების ხარჯები. შესაბამისად, სასურველია თქვენი სამედიცინო დაზღვევა მოიცავდეს COVID 19 - ის შემთხვევას.

2 - შესაძლებელია თუ არა ჩაფრენის აეროპორტში დაზღვევის მიღება საკონტროლო შემოწმებამდე?

- არ არის შესაძლებელი, რეკომენდებულია დაზღვევის გაფორმება გამგზავრებამდე.

3 - არის თუ არა დაწესებული მინიმალური სადაზღვევო ლიმიტი ?

- არ არის დაწესებული.

4 - სავალდებულოა თუ არა დამატებითი დოკუმენტი ქვეყანაში შესასვლელად ?

მნიშვნელოვანია : დუბაის გავლით ტრანზიტული მგზავრებისთვის :

 

დუბაის გავლით მოგზაურმა ტრანზიტულმა მგზავრებმა, რეისზე ჩასხდომის წინ უნდა წარადგინონ PCR ტესტის უარყოფითი რეზულტატის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მოქმედების ვადით არაუმეტეს 72 საათისა .

მოცემული მოთხოვნები ექვემდებარება ცვლილებებს. აქტუალურ ინფორმაციას გთხოვთ გაეცნოთ ავიაკომპანიის საიტზე ან ტურისტულ სააგენტოში.


2020 წლის 10 სექტემბრიდან ტურისტები და სტუმრები - მოკლევადიანი ვიზიტით ვალდებულნი არიან მალდივის კუნძულების ტერიტორიაზე შესვლისას წარადგინონ PCR ტესტის ვალიდური დოკუმენტი -  უარყოფითი პასუხით, ჩატარებული გამგზავრებამდე მინიმუმ 96 საათით ადრე. (96 საათის ათვლა სინჯის აღების მომენტიდან იწყება).

•  0,99 წლამდე ბავშვები თავისუფლდებიან PCR ტესტის ჩატარებისგან.
•  თუ მგზავრი მგზავრობის დროს ახორციელებს ტრანზიტს, PCR ტესტი ძალაში იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზიტის ხანგრძლივობა არ აღემატება 24 საათს.
•  იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზიტის ხანგრძლივობა აღემატება 24 საათს, სავალდებულოა განმეორებითი PCR ტესტირების ჩატარება ტრანზიტის პუნქტში.

PCR ტესტის ინგლისური თარგმანი არ არის სავალდებულო (რეკომენდებულია)

PCR ტესტი წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ორიგინალი სერთიფიკატი გაცემული აპრობირებული, ლიცენზირებული ან სამთავრობო ლაბორატორიის მიერ. PCR ტესტის უარყოფითი რეზულტატის სერტიფიკატში მითითებული უნდა იყოს ლაბორატორიის სახელი და მისამართი, ტესტის შედეგი, ლაბორატორიის ბეჭედი, ტესტირების თარიღი და ტესტის შედეგების გამცემი თანამშრომლის სახელი და ხელმოწერა.

მგზავრის გაფრენამდე მოქმედი ავიაკომპანია განახორციელებს მოცემული დოკუმენტის შემოწმებას.

ყველა მგზავრმა აუცილებელია ჩამოტვირთოს მობილური აპლიკაცია «TraceEkee» (App Store / Play Store) ქვეყანაში ჩაფრენამდე, დასვენებისას თქვენი და თქვენი გარშემომყოფების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის.

ჯანმრთელობის დეკლარაციის შევსება სავალდებულო პროცედურაა ყველა მგზავრისთვის. მოცემული დეკლარაციის ონლაინ ფორმის შევსება უნდა მოხდეს მალდივის რესპუბლიკაში ჩაფრენამდე 24 საათით ადრე.

ჯანმრთელობის დეკლარაციის ფორმა (HDF) შევსებული უნდა იქნეს ორჯერ - მალდივის რესპუბლიკაში ჩაფრენისას და გამგზავრების წინ (ორივე შემთხვევაში 24 საათით ადრე) და წარედგინოს შესაბამის ოფიციალურ პირს აეროპორტში

ამის შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებთ QR - კოდს ტელეფონში ჩამოსატვირთად და აეროპორტში ჩაფრენისას წარუდგენთ მას საიმიგრაციო სამსახურს დოკუმენტებთან და ჯანმრთელობის დეკლარაციასთან ერთად.

მნიშვნელოვანია : სტუმრებს, რომლებიც ჩაფრინდებიან დანიშნულების ადგილას ელექტრონული ფორმის გარეშე, მისი შევსება აეროპორტში მოუწევთ, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს სასტუმროს ტრანსფერზე დაგვიანება.

უარყოფითი PCR ტესტის რეზულტატი :

  1. საჭიროა აიტვირთოს ჯანმრთელობის დეკლარაციის ფორმა -ში (ნიმუში)
  2. უნდა წარედგინოს ავიაკომპანიას მოთხოვნის შემთხვევაში.
  3. უნდა წარედგინოს მალდივის საიმიგრაციო სამსახურს მალდივების ტერიტორიაზე ჩაფრენისას.

5 - არსებობს თუ არა სპეციალური სერთიფიკატი, რომელიც ჩაფრენის აეროპორტმა covid 19 - თან დაკავშირებით მიიღო ?

არა

6 - სავალდებულოა თუ არა აეროპორტში ნიღბის ტარება ?

დიახ. ნიღბის ტარება სავალდებულოა აეროპორტში, შიდა მოგზაურობისას და დახურული საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.

საჭიროა 1 მ. დისტანციის დაცვა.

ველანის საერთაშორისო აეროპორტის (VIA) სამგზავრო ტერმინალები აღჭურვილია იატაკებზე სოციალური დისტანციის ნიშნებით.

7 - ხორციელდება თუ არა ტემპერატურის შემოწმება აეროპორტში ?

დიახ. მალდივის რესპუბლიკის აეროპორტში ჩაფრენისას ყველა მგზავრი გადის თერმოსკრინინგს.

8 - ტემპერატურის შემოწმების შემდეგ, კორონა ვირუსზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ტესტი აეროპორტში ჩატარდება ?

მალდივის ჯანდაცვის ორგანოების მიერ შესაძლებელია მოხდეს შერჩევითი PCR ტესტის ჩატარება, ამ შემთხვევაში, მალდივის რესპუბლიკის მთავრობას ეკისრება შერჩევითი ტესტირების ხარჯები.

ტურისტებს, რომელთაც კორონა ვირუსის სიმპტომები აღმოაჩნდებათ (მაღალი ტემპერატურა, ხველა, ცემინება) ჩაუტარდებათ შესაბამისი ტესტი. გაითვალისწინეთ, რომ ამ შემთხვევაში მალდივის რესპუბლიკის მთავრობა არ ფარავს ტესტისა და ტრანზიტის ცენტრში გადაყვანის ხარჯებს.

შერჩეულ პირებს PCR ტესტი შესაბამის პუნქტში ჩაუტარდებათ, ხოლო რეზულტატს ტრანზინტის პუნქტში დაელოდებიან.

მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ტესტის შედეგები მისი ჩატარებიდან 24 საათში გახდეს ხელმისაწვდომი.

9 - რა პროცედურები არის გასავლელი ტესტის დადებითი პასუხის ან Сovid-19-ზე  ეჭვის  შემთხვევაში? 

იზოლაცია განხორციელდება სპეციალურ სატრანზიტო პუნქტში ან ტურისტის მიერ შეძენილ ტურ. პაკეტში მოცემულ კურორტზე (კურორტის პოლიტიკიდან გამომდინარე).

თუ PCR ტესტის შედეგი დადებითია, ტურისტი აგრძელებს თვითიზოლაციას კურორტზე, ან შესაძლოა გადაყვანილი იქნას იზოლაციის სახელმწიფო ცენტრში.

ა) ტურისტის იზოლირება  მოხდება დაჯავშნილ ან განცალკევებულად სხვა, ოთახში, ჯანდაცვის სახელმწიფო ორგანოების რეკომენდაციების შესაბამისად.

ბ) ცალკე ოთახში განთავსებულმა ტურისტმა იზოლაციისას სასტუმროში უნდა დაფაროს ოთახში განთავსების საფასური.

გ) მძიმე შემთხვევებისას ტურისტი შესაძლოა გადაყვანილი იქნას სამედიცინო დაწესებულებაში სამკურნალოდ. ასეთ შემთხვევაში ტურისტი იხდის სამედიცინო მომსახურების საფასურს.

დ)ნებისმიერ სიტუაციაში, როდესაც ტურისტს მოეთხოვება დამატებითი ღამეებით დარჩენა მალდივების კუნძულებზე, მან უნდა გადაიხადოს განთავსების, კვების ღირებულება,  სასტუმროში ან პირდაპირ სამთავრობო სამედიცინო დაწესებულებაში ტურისტის განთავსების ადგილის მიხედვით, სასტუმროს ან სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულების მიერ შემოთავაზებული ტარიფების მიხედვით.

ე) არავითარ შემთხვევაში, ტურისტს არ ექნება უფლება ჩაიტაროს განმეორებითი PCR/COVID ტესტირება დადებითი პასუხის მიღების შემდეგ. ტურისტმა ყოველთვის უნდა დაიცვას სამედიცინო და სასტუმროს პერსონალის ინსტრუქციები.

სავალდებულოა 14 დღიანი კარანტინის გავლა, ჯანმო-ს მითითებების შესაბამისად, მათთვის, ვისაც ჰქონდა მჭიდრო კავშირი ავადმყოფთან.საკარანტინო პერიოდში მოგზაურობა არ არის დაშვებული.

კორონავირუსზე ეჭვის შემთხვევაში :

•         ტურისტს ჩაუტარდება ტესტირება ჯანდაცვის სახელმწიფო ორგანოების მითითებების შესაბამისად. ტურისტს შესაძლოა დაეკისროს ტესტის საფასურის დაფარვა.

•         შესაძლოა, ტურისტს სთხოვონ იზოლირება - მისივე დაჯავშნილ ოთახში, ტესტის რეზულტატის მიღებამდე.

სტუმრების განთავსების შემდეგ, კურორტის მხრიდან კოვიდ -19 - ზე ეჭვის ან მისი დადასტურებული შემთხვევის დაფიქსირებისას:

•         შესაძლოა, სასტუმრო იძულებული გახდეს შეზღუდოს გარკვეული სერვისები სახელმწიფო ჯანდაცვის ორგანოების მითითებების შესაბამისად და პერსონალის შტატის შემცირების გამო.

•         შესაძლოა, ტურისტს მოუწიოს კუნძულიდან გამგზავრებამდე ჩატარებული PCR ტესტის საფასურის დაფარვა (ჯანდაცვის ორგანოების მიერ სასტუმროებისთვის  დაწესებული სავალდებულო მოთხოვნის მიხედვით).

თუ კურორტს ტურისტის ჩასვლამდე აცნობეს კორონავირუსზე დადასტურებული ან საეჭვო შემთხვევა :

•         მალდივების კუნძულებზე ჩაფრენის შემდეგ, იგი, შესაძლოა გადაყვანილი იქნას სხვა სასტუმროში.
              თუ ინფორმაცია კორონავირუსზე დაფიქსირებული შემთხვევის შესახებ მიღებული იყო წინასწარ, ტურისტს შესთავაზებენ სასტუმროს გადაჯავშნას ალტერნატიულ ვარიანტზე, შესაძლოა დამატებითი ღირებულებით.

10 - რა პროცედურები ახლავს ტესტის უარყოფით შედეგს ?

თუ PCR ტესტის შედეგი უარყოფითია, ტურისტი თავისუფლდება იზოლაციისგან. ასევე თავისუფლდება ტრანზიტულ ცენტრში დროებით იზოლირებული ტურისტი და შეუძლია კურორტზე გამგზავრება. იზოლაციისგან თავისუფალი სიმპტომებიანი ტურისტებისთვის რეკომენდებულია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებისგან თავის შეკავება საბოლოო გამოჯანმრთელებამდე.

ჩაფრენისას, თუ ტურისტი განაცხადებს, რომ კონტაქტი ჰქონდა კორონა ვირუსიან პირთან გაფრენამდე 14 დღით ადრე ( ჯანმრთელობის დეკლარაციის მიხედვით ) , იგი უნდა შემოწმდეს აეროპორტის კლინიკაში. სიმპტომების არქონის შემთხვევაში იგი გადაყვანილი იქნება კარანტინში. სიმპტომების გამოვლენისას - ჩაუტარდება ტესტი COVID-19 -ზე რის შემდეგაც პაციენტი გადაყვანილი იქნება იზოლაციისთვის შესაბამის დაწესებულებაში.

ტურისტებს, რომელთაც COVID-19 სიმპტომები არ გამოუვლინდათ, არ საჭიროებენ კარანტინში გადაყვანას მალდივის რესპუბლიკაში გამგზავრებამდე.

ტესტის უარყოფითი რეზულტატის მიღების შემდეგ ტურისტები, რომელთაც დააგვიანეს ტრანსფერზე, მოცემული საკითხისთვის უნდა დაუკავშირდნენ კურორტის წარმომადგენლებს.

11 - საჭიროა ქვეყანაში ჩაფრენისას სავალდებულო ობსერვაციის გავლა ?

არა, თუმცა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში მიღებულ იქნება ზემოთ ხსენებული ზომები.

12 - არის თუ არა რაიმე სახის შეზღუდვა ტრანსპორტში ტრანსფერის დროს ?

ეს დამოკიდებული იქნება ცალკეულ ავტომობილზე, დაცული იქნება უსაფრთხოების ახალი სტანდარტები.

13 - არსებობს რაიმე სავალდებულო წესი ტრანსფერის დროს ?

აუცილებელია ნიღბის ტარება აეროპორტში, შიდა მოგზაურობისას და დახურულ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. ხელთათმანების ტარება - სურვილისამებრ, აუცილებელია ხელების რეგულარული დაბანა და სანიტარული დამუშავება.

ინფორმაციას ავიაკომპანიის მოთხოვნების თაობაზე გაეცანით ბმულებზე :

Emirates Airlines

Turkish Airlines

დამატებითი ინფორმაცია :

  • საცხოვრებელი ადგილის დატოვებამდე ტურისტმა უნდა გაიაროს სკრინინგი
  • სკრინინგის ანკეტა უნდა მოიცავდეს ნებისმიერი დაავადების ისტორიას ან რესპირატორულ სიმპტომებს, როგორებიცაა ხველა ან სუნთქვის უკმარისობა გამოვლენილი წინა 14 დღის განმავლობაში, საჭიროა გამოირიცხოს ტურისტის კარანტინში ან იზოლაციაში ყოფნა, ასევე მაღალი ტემპერატურა.
  • გამგზავრებამდე ტესტის ჩატარება სურვილისამებრ. ტესტის ჩატარების ორგანიზება უზრუნველყოფილი იქნება თქვენი სასტუმროს წარმომადგენლის მიერ.
  • 2020 წლის 19 ივლისიდან, კორონა ვირუსის პრევენციისთვის, მალდივის ჯანმრთელობის სააგენტო (HPA) ავალდებულებს საზღვარგარეთიდან დაბრუნებულ ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და უცხოეთის მოქალაქეებს, რომლებიც მოგზაურობენ დასახლებულ კუნძულებზე საჰაერო ან საზღვაო გზით - გაიარონ 14 დღიანი კარანტინი. მოცემული შეზღუდვა არ ვრცელდება კურორტზე მოგზაურ ტურისტებზე.
  • სასტუმროების უსაფრთხოების ზომები : კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, ჯანდაცვის სახელმწიფო ორგანოებისა და კუნძულების კურორტთა მიერ დაწესებული შეზღუდვების, მათ შორის - მომსახურე პერსონალის რაოდენობის შემცირების გამო, სასტუმროს ზოგიერთი ობიექტი თუ მომსახურება შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი ჯავშნის დადასტურებისა თუ ტურისტების დასვენების პერიოდში.

ყველა თანამშრომელს ჩაუტარდა შესაბამისი ტრენინგი და მზად არიან გემსახურონ ჰიგიენის ყველა წესის დაცვით.

COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს საზღვრის კვეთის წესები: დეტალურად