უნიკალური სიახლე OTI Hotels & Resorts International (თურქეთი) 2022 წელს!

ხარისხიანი დასვენების გარანტია!

ჩვენ გაძლევთ 100% ხარისხიანი დასვენების გარანტიას. სანიტარული ნორმების, სერვისის ხარისხის და ნომრების მომსახურებასთან დაკავშირებით პრობლემების წარმოქმნის, ასევე კვების და სასმელების ხარისხის მხრივ ხარვეზების არსებობისას OTI Hotels & Resorts International -ის სასტუმროებში და თუ კი წარმოქმნილი პრობლემების ოპერატიული აღმოფხვრა შეუძლებელია, ჩვენ გაძლევთ ფულადი კომპენსაციის გარანტიას.

სასტუმრო ქსელი აქტიურად ვითარდება და იზრდება, ქსელში ერთვება ახალი სასტუმროები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აუცილებელ სტანდარტებს. ჩვენ ნდობას ვუცხადებთ ყველა პარტნიორს და OTI Hotels & Resort International - ის ახალ სასტუმროებში მომსახურების მაღალი ხარისხის გარანტიას გაძლევთ.

ხარისხის კონტროლი ხორციელდება OTI Hotels & Resort International -ის ხარისხის დეპარტამენტთან ერთად, Odeon Tours-ის და ტუროპერატორის ხარისხის დეპარტამენტების მონაწილეობით.

ზემოთჩამოთვლილი გარანტიები ვრცელდება შემდეგ სასტუმროებზე:

სასტუმროების რაოდენობა მზარდია, დროთა განმავლობაში დაემატება სხვა ქვეყნებიც. დღეის მდგომარეობით პროგრამაში ჩართულია Otium Hotels - ის 11 სასტუმრო და Seven Seas Resorts & Hotels-ის 2 სასტუმრო თურქეთში.

პროგრამის ვადები:

მითითებულ სასტუმროებში განთავსებისას შემდეგ პერიოდზე - 01.04.2022 по 31.12.2022